Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Κινεζικά και ιαπωνικά αεροσκάφη πάνω από διαφιλονικούμενα νησιά
Η Ιαπωνία ανέπτυξε δύο μαχητικά αεροσκάφη επί 48 ώρες σε απάντηση για τις πτήσεις τεσσάρων κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από τα διεθνή ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος της Οκινάουα, κοντά σε διαφιλονικούμενο νησιωτικό σύμπλεγμα από το Τόκιο και το Πεκίνο, γράφει σήμερα ο ιαπωνικός Τύπος.

Left and Right wing terrorism in Italy in the 1970’s: Lessons for Greece


27.10.2013 - By ELPINIKI KARAKOSTA

Italy for almost 15 years faced the menace of both far-right and far-left terrorism. From the late 1960’s to the early 1980’s the lethal face of terrorism brought chaos to the Italian state and intimidated society. To speak of what the 1970s represented in  Italy ’s political history is probably to speak of the present in Greece ; the political situation that preceded those years in  Italy  bears resemblance to the situation that  Greece  faces today.

Το έπος του 1940


Στις 3 τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα κόμης Γκράτσι επιδίδει στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το παρακάτω τελεσίγραφο (απόσπασμα)
«… Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην πίπτει πρωτίστως επί της Αγγλίας και επί της προθέσεώς της όπως περιπλέκη πάντοτε άλλας χώρας εις τον πόλεμον. Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και τείνει να μεταβάλη το ελληνικόν έδαφος, ή τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το ελληνικόν έδαφος μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση ή εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος, ρήξιν την οποίαν η Ιταλική Κυβέρνησις έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγη.

Όθεν, η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας, αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου.
Αθήναι τη 28η Οκτωβρίου 1940»
Η απάντηση: Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικό Λαό:
«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν.
Απήντησα εις τον ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ? εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα. τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών».
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
undefined
Στις 6 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 οι σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την Αθήνα, τα ανακοινωθέντα έγραφαν: «Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα … Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους», οι εφημερίδες ξεσήκωναν τον κόσμο «Ελληνες εις τα όπλα» και οι Ελληνες εν μέσω ζητοκραυγασμών πανηγύριζαν στους δρόμους. Αυτό ήταν το ιστορικό «ΟΧΙ» που γεμάτη υπερηφάνεια και φιλότιμο φώναξε η μικρή και φτωχή χώρα μας απέναντι στην ισχυρή φασιστική Ιταλία του Μουσσολίνι όταν της ζήτησε να παραδώσει τα ελληνικά εδάφη. Είχε έρθει η ώρα της «Μάχης της Ελλάδας» …
undefined
Ο ενθουσιασμός του ελληνικού στρατού, η αυθόρμητη παλλαϊκή υποστήριξη του πολεμικού αγώνα και οι ορεινοί όγκοι της Ηπείρου κατέστησαν εφικτή όχι μόνο την αποτελεσματική απόκρουση των ιταλικών στρατευμάτων αλλά και μια θεαματική αντεπίθεση των Ελλήνων μέσα στο αλβανικό έδαφος. Η Μάχη της Ελλάδας, που κάλυψε συνολικά ένα διάστημα 216 ημερών και μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους, εξελίχθηκε από την αρχική άμυνα του πάτριου εδάφους (28/10/40 μέχρι 13/11/40), στην ορμητική αντεπίθεση, που απέδωσε την κατάληψη σημαντικών πόλεων και άλλων σημείων της Βορείου Ηπείρου (14/11/40 μέχρι 28/12/49), έως μία ακόμη βαθύτερη προέλαση στο αλβανικόέδαφος, με τη συντριβή της περιβόητης εαρινής επίθεσης των Ιταλών (29/12/40 μέχρι 5/4/41).
Tο συνολικό αποτέλεσμα ήταν η καθήλωση είκοσι επτά ιταλικών μεραρχιών στην Αλβανία από δεκαέξι ελληνικές και η επέκταση των ελληνικών συνόρων 60 χιλιόμετρα μέσα στο αλβανικό έδαφος, γεγονός που προσελήφθη και ως απελευθέρωση ελληνικών εδαφών, της Βορείου Hπείρου.
Παράλληλα προς το στρατό ξηράς, σφοδρούς αγώνες στη θάλασσα έδινε κι ο ελληνικός στόλος, προστατεύοντας τις ελληνικές μεταφορές και παρεμποδίζοντας τις ιταλικές, όπως και προφυλάσσοντας τις ακτές από εχθρικές αποβάσεις και βομβαρδισμούς. Ο ελληνικός στόλος πέτυχε εξαιρετικές νίκες επί των Ιταλών, συμβολική υπόμνηση των οποίων παρέμεινε η δράση του υποβρυχίου Παπανικολής και του πλωτάρχη του, Μίλτωνα Ιατρίδη. Επίσης, η ελληνική αεροπορία, αν και στοιχειωδώς εξοπλισμένη, έδωσε το δικό της αγώνα στην αναχαίτιση των εντυπωσιακά υπέρτερων ιταλικών αεροπορικών δυνάμεων.
H αναπάντεχη για όλους ελληνική νίκη κατά των Ιταλών αποτέλεσε την πρώτη συμμαχική νίκη κατά των δυνάμεων του Άξονα και χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό απ” ολόκληρο τον αμυνόμενο κόσμο. Αξιοσημείωτος υπήρξε ακόμα και ο γερμανικός θαυμασμός για το ελληνικό κατόρθωμα. H σημασία της εξάλλου ήταν τεράστια. Διέλυσε το μύθο της παντοδυναμίας του Άξονα, ενθάρρυνε αποφασισμένους και διστακτικούς λαούς προς αντίσταση, κατέστρεψε το γόητρο του Μουσολίνι, ενώ καθυστέρησε την προγραμματισμένη επίθεση του Χίτλερ στη Ρωσία.
Η εξέλιξη της μάχης της Ελλάδας μέσα από τους πρωτοσέλιδους τίτλους της εφημερίδας της εποχής, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 1940: Η Ελλάς ευρίσκεται από χθες σε πόλεμο με την Ιταλίαν. Το έθνος σύσσωμον, μνήμον των παραδόσεών του, εις τα επάλξεις! Οι ήρωες του Καπορέττο, απατεώνες ως πάντοτε, επετέθησαν ημίσειαν ώρα ενωρίτερον της εκπνοής του τελεσιγράφου. Ο ελληνικός λαός καλείται δι” εμπνευσμένων διαγγελμάτων του βασιλέως και του κυβερνήτου να πράξη το καθήκον του. Ο εθνικός στρατός, μαχόμενος ηρωϊκώς εις τα ελληνοαλβανικά σύνορα αμύνεται μετ” επικού θάρρους του πατρώου εδάφους. Αεροπορικαί επιδρομαί εναντίον των Πατρών, όπου εσημειώθησαν θύματα, της Κορίνθου, της Ελευσίνος και του Τατοΐου.
undefined
Παρασκευή 1 Νoεμβρίου 1940: Η διεθνής προσοχή στρέφεται εις την μάχην της Ελλάδος. Ολόκληρον το έθνος, στρατός και λαός δεν έχουν παρά ένα σύνθημα: ΝΙΚΗ. Μεγάλαι επιτυχίαι των ελληνικών πολεμικών δυνάμεων. Η ελληνική αεροπορία εβομβάρδισε και επολυβόλησεν εκ χαμηλού ύψους εχθρικά τμήματα. Εν αερομαχία κατερρίφθησαν δύο ιταλικά αεροπλάνα και αι ναυτικαί μας δυνάμεις εβομβάρδισαν τα αλβανικά παράλια.
Kυριακή 3 Νοεμβρίου 1940: Μετά την 6η ημέραν του ελληνοϊταλικού πολέμου… Οι Εύζωνοι με εφ” όπλου λόγχην, εκδιώκοντες τον εχθρόν, εισέδυσαν εις το αλβανικόν έδαφος. Όλαι αι ορειναί διαβάσεις κατέχονται σταθερώς υφ” ημών, κατελήφθησαν δε εντός εχθρικού εδάφους σημαντικώταται θέσεις.
undefined
Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1940: Ήρχισε μεγάλη ελληνική αντεπίθεσις. Η υποχώρηση του ιταλικού στρατού λαμβάνει έκτασιν ατάκτου φυγής. Ιταλική φάλαγξ, απολεσθείσα εις την Πίνδον, παραδίδεται μετά του οπλισμού της. Η Κορυτσά ευρίσκεται υπό σφοδρόν και αδιάλλειπτον πυρ του ελληνικού πυροβολικού.
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 1940: Μεγάλαι επιτυχίαι των ελληνικών όπλων. Κατόπιν θυελλώδους ελληνικής αντεπιθέσεως η 3η Μεραρχία των Αλπινιστών, ενισχυμένη δι” ιππικού, Βερσαλιέρων και φασιστικής Εθνοφρουράς, εξεμηδενίσθη. Εις την άτακτον φυγήν της παρέσυρε και τας σταλείσας εξ Αυλώνος ενισχύσεις. Πολυπληθείς αιχμάλωτοι και πάντοιον υλικόν περιήλθον εις ημετέρας χείρας.
Σάββατον 23 Νοεμβρίου 1940: Ο περιφανής θρίαμβος των ελληνικών όπλων. Η Κορυτσά κατελήφθη χθες υπό του προελαύνοντος ελληνικού στρατού. Ο λαός της πόλεως υπεδέχθη μετ” ενθουσιωδών εκδηλώσεων τους ελευθερωτάς.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1940: Γενική προέλασις εις το μέτωπον. Κατελήφθη η Μοσχόπολις. 1500 αιχμάλωτοι συνελήφθησαν εν Κορυτσά και πολύ υλικόν.
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 1940: Τα ελληνικά στρατεύματα εισήλθον χθες εις Πόγκραδετς. Οι Ιταλοί υποχωρούν προς την κατεύθυνσιν του Ελβασάν.
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 1940: Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε χθες μετά λυσσώδη μάχην την Πρεμετήν. Γενική υποχώρησις των Ιταλών καθ” όλην την γραμμήν του Μετώπου.
undefined
Σάββατον 7 Δεκεμβρίου 1940: Τα στρατεύματά μας καταλαβόντα την πόλιν των Αγ. Σαράντα, προώθησαν τας γραμμάς των προς Βορράν κάμπτοντα την ιταλική αντίστασιν. Εις τον λιμένα των Αγ. Σαράντα ανευρέθη ημιβυθισμένον το βομβαρδισθέν υπό της αεροπορίας ιταλικόν αντιτορπιλικόν – Άπειρα λάφυρα εις χείρας μας. Το Αργυρόκαστρον και το Δέλβινον εγκαταλείφθησαν υπό του ιταλικού στρατού.
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 1940: Τα ελληνικά στρατεύματα, μετά νικηφόρους αγώνας, εισήλθον χθες εις το Αργυρόκαστρον.
undefined
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 1940: Τα ελληνικά στρατεύματα κατέλαβον χθες την Χειμάρραν.
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 1940: Νέος άθλος του ναυτικού μας: Το ελληνικόν υποβρύχιον Παπανικολής περιπολούν ανά την Αδριατικήν προσέβαλεν ιταλικήν νηοπομπήν και κατεβύθισε τρία οπλιταγωγά.
Σάββατον 11 Ιανουαρίου 1941: Τα ελληνικά στρατεύματα κατέλαβον χθες την Κλεισούραν. Εξαιρετικής σπουδαιότητος δια την εξέλιξιν των επιχειρήσεων η νέα επιτυχία. Συνελήφθησαν 600 αιχμάλωτοι και περιήλθον εις χείρας μας άρματα μάχης.
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 1941: Το νέον λαμπρόν κατόρθωμα του Β. Ναυτικού: Το ελληνικόν υποβρύχιον Παπανικολής ετορπίλλισε προχθές έμφορτον μεταγωγικόν σκάφος εις τα εχθρικά ύδατα.
Δευτέρα 7 Απριλίου 1941: Εις τα βουνά της Μακεδονίας γράφεται μια νέα εποποιία ασύλληπτων ηρωισμών. Από της πρωΐας της χθες η Ελλάς και η Νοτιοσλαυία, υποστάσαι απρόκλητον επίθεσιν, ευρίσκονται εμπόλεμοι με την Γερμανίαν. Και η Ιταλία εκήρυξε τον πόλεμον εναντίον της Νοτιοσλαυίας. Τα στρατεύματά μας αμύνονται συγκρατούντα κρατερώς τας θέσεις των.
Σάββατον 12 Απριλίου 1941: Με πνεύμα αδαμάστου μαχητικότητος και με ακλόνητον πεποίθησιν επί την τελικήν νίκην, ο ηρωικός ελληνικός στρατός, βοηθούμενος από τους γενναίους Άγγλους, αντιμετωπίζει τον νέον εισβολέα.
undefined
Δευτέρα 28 Απριλίου: Την 8:25 π.μ. της χθες ο γερμανικός στρατός εισήλθεν εις Αθήνας. Πώς συντελέσθη η παράδοσις των Αθηνών και του Πειραιώς εις τας γερμανικάς αρχάς. Εις τον δήμαρχον των Αθηνών ανετέθησαν άπασαι αι εξουσίαι εις την πρωτεύουσαν.
Πηγή:http://www.patridamou.gr/?p=15

Δύο ομιλίες ενός δημόσιου πολεμικού «διαλόγου» τον Νοέμβριο του 1940undefined
Του Μιχάλη Κατσίγερα
Η «Καθημερινή» της 23ης Νοεμβρίου 1940 αναγγέλει την κατάληψη της Κορυτσάς απο τον Ελληνικό στρατό.
Στις 18 Νοεμβρίου 1940, την 22η ημέρα του ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Μπενίτο Μουσολίνι εκφώνησε στη Ρώμη λόγο του οποίου ένα τμήμα αναφερόταν στην επίθεση κατά της Ελλάδας. Ο Ιωάννης Μεταξάς του απάντησε από ραδιοφώνου τέσσερις ημέρες μετά, στις 22 του μηνός.
Ο Μουσολίνι μίλησε ενώπιον των περιφερειακών ιεραρχών – στελεχών του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος στη μεγάλη αίθουσα του Παλάτσο Βενέτσια, ενώ το πλήθος των αλαλαζόντων οπαδών ήταν συγκεντρωμένο έξω στην πλατεία. Η υποδοχή του έγινε με όλες τις φανφάρες του φασιστικού τελετουργικού. Επρόκειτο για επίδειξη ισχύος του κόμματος έναντι του άλλου πόλου της τότε ιταλικής εξουσίας, δηλαδή της βασιλικής αυλής και του στρατιωτικού και οικονομικού κατεστημένου που κατά το μάλλον ή ήττον προτιμούσαν η χώρα τους να βρισκόταν, και σε αυτόν τον δεύτερο -ακόμα ευρωπαϊκό- πόλεμο, στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας και όχι της Γερμανίας. Η 18η Νοεμβρίου ήταν η επέτειος της επιβολής από την Κοινωνία των Εθνών των κατά της Ιταλίας οικονομικών κυρώσεων το 1935, εξαιτίας του πολέμου της κατά της Αιθιοπίας, οι οποίες όμως είχαν αρθεί την επόμενη χρονιά.

Ο Τσιγγάνος δικηγόρος


Nareszcie wiadomo, skąd przybyli Romowie
Romowie, foto: (fot. sxc.hu)
Για τους συναδέλφους του στην Ευελπίδων είναι ο «Τσιγγάνος δικηγόρος». Για τους δικούς του, στον καταυλισμό της Αγίας Βαρβάρας, είναι «αυτός που πήγε με τους άλλους». Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης έπλευσε κόντρα στο ρεύμα και βγήκε, σε αντίθεση με τους περισσότερους, από τη ρουφήχτρα του καταυλισμού.

Όταν ο Στάλιν υποκλινόταν στην Ελλάδα.


 

Στάλιν: “Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.”

Ο Μεταξάς και το ”ΟΧΙ”.


Απο τον Στέλιο Γαλετάκη

Ο Ιωάννης Μεταξάς γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1871 στην Ιθάκη,όπου ο πατέρας στου ήταν έπαρχος.Το 1879 ο πατέρας του έχασε τη θέση του στην Ιθάκη και επέστρεψε με την οικογένεια του στην Κεφαλλονιά.Στα δεκατέσσερά του έφυγε απο το Αργοστόλι και πήγε στην Αθήνα,όπου στις 24 Σεπτεμβρίου 1885 γράφτηκε στη Σχολή Ευελπίδων,στην οποίαν και διέπρεψε-”πάντα έπαιρνε προαγωγή ανάμεσα στους πρώτους απο τους συμφοιτητές του”,όπως αναφέρεται στο μητρώο της σχολής πλάι στην ημερομηνία αποφοίτησης του,τον Αύγουστο του 1890.’Εως το 1896 ο Ιωάννης Μεταξάς είχε ήδη αηδιάσει απο το ελληνικό πολιτικό τοπίο.Θεωρούσε τους πολιτικούς όλων των κομμάτων αηδιαστικούς και τους πολιτικούς καυγάδες εξευτιλιστικούς. Οι πολιτικοί ήταν ”άθλιοι δημαγωγοί,οι οποίοι κυβερνούσαν τον όχλο,ο οποίος κυβερνά τα πάντα” έγραφε.Μισούσε τις μανούβρες της ελληνικής πολιτικής,τα παζαρέματα για κέρδη και αντάλλαγμα πολιτική υποστήριξη.”Είναι καιρός να σταματήσουν αυτά τα παζαρέματα” έγραφε.”Και ο Βασιληάς δεν είναι αμέτοχος σ αυτό το βρωμερό πολιτικό παιχνίδι,αλλά θα φάει το κεφάλι του”.Το 1896 έγινε ενεργό μέλος της Εθνικής Εταιρείας και είναι πιθανόν την ίδια εποχή έγινε και ΜΑΣΟΝΟΣ..

Η Ιστορία της κερδοσκοπίας και του συνακόλουθου χρηματιστηριακού πανικού (“κραχ”) από τον Μεσαίωνα ως σήμεραΓράφει ο CHRISTOPHE COUREAU  
Tουλιπομανία…
Tο παλαιότερο περιστατικό “μαζικής τρέλας” σημειώθηκε στην Oλλανδία τον 18ο αιώνα και έγινε γνωστό με το όνομα “τουλιπομανία”. H τουλίπα, ένα λουλούδι κινεζικής προέλευσης, ήταν γνωστή στην Oλλανδία ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα. Tότε το εμπόριό της ήταν υπόθεση μερικών κηπουρών. Aπό το φθινόπωρο του 1635 και μετά, οι ανθοκόμοι απέκτησαν τη συνήθεια να πουλούν, όχι τις τουλίπες που είχαν, αλλά τους βολβούς, δηλαδή τους υπόγειους βλαστούς τους. Aμέσως η περίοδος πώλησης, που διαρκούσε μόνο από τον Iούνιο έως τον Σεπτέμβριο, επεκτάθηκε σε όλο τον χρόνο. Ήταν η αρχή της κερδοσκοπίας: αφού η παράδοση των βολβών γινόταν πολλούς μήνες αργότερα, επικράτησε ένα σύστημα διαδοχικών μεταπωλήσεων, όχι πια βολβών, αλλά γραμματίων. “Oι Oλλανδοί ονόμασαν αυτή τη φάση Windhandel, εμπόριο του αέρα”, εξηγεί ο Mάικ Nτας στο βιβλίο του “Tουλιπομανία, η ιστορία ενός λουλουδιού που στοίχιζε ακριβότερα από ένα Pέμπραντ”.
Για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή της “μια προθεσμιακή αγορά”, δηλαδή ένας τύπος κερδοσκοπίας, όπου κάποιοι στοιχηματίζουν την τιμή ενός μελλοντικού εμπορεύματος. “Aυτά τα υπέροχα λουλούδια κατάντησαν αφηρημένες έννοιες για εμπόρους που ενδιαφέρονταν μόνο για το κέρδος”.
Σε όλες τις ταβέρνες των Hνωμένων Επαρχιών εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να κερδοσκοπούν με τους βολβούς της τουλίπας. “Mια τουλίπα, ο “Aντιβασιλεύς”, που είχε καλλιεργήσει ένας οινέμπορος ονόματι Γκέριτ Mπος στον κήπο του ακριβώς έξω από τα τείχη της πόλης Άλκμααρ, ζύγιζε 81 ασσάρια (1 ασσάριο* ισούται με το 1/20 του γραμμαρίου), όταν φυτεύθηκε το φθινόπωρο του 1936.

Η υφαρπαγή γης και ακινήτων στην Ελλάδα των ΜνημονίωνΤα Mνημόνια και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μας έχουν επιβληθεί κρατούν ψηλά στην επικαιρότητα το ξεπούλημα της δημόσιας γης και των ακινήτων, ως λύση στο δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Τρόικας, στην Ελλάδα υπάρχει «καθυστερημένη κινητικότητα» των αξιών γης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και απαιτείται «ομαλοποίηση» της «ελληνικής εξαίρεσης». Να ακολουθήσει δηλαδή η γη και τα ακίνητα αυτό που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη: συγκεντροποίηση της γης και περιορισμός της μικροϊδιοκτησίας, ένας «αναγκαστικός καπιταλιστικός εκσυγχρονισμός», κατά τους μνημονιακούς.

Ο φασισμός επανεξεταζόμενος

Του Χρήστου Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)

Ο φασισμός, άλλοτε ως αυταρχικό καθεστώς κι' άλλοτε ως ιδιότυπο πολιτικό και ιδεολογικό φαινόμενο, απασχόλησε την επιστημονική έρευνα από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του. Οι προσπάθειες αναζήτησης των συνθηκών και των αιτιών γέννησής του οριοθετούσαν και τις αναγνώσεις της φύσης του.

Ο ιταλικός φασισμός ήταν το πρώτο «κόμμα-πολιτοφυλακή» που κατέκτησε την εξουσία σε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα, με την ξεκάθαρη πρόθεση να καταλύσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να οργανώσει με ολοκληρωτικό τρόπο την κοινωνία, υποτάσσοντάς την και ενσωματώνοντάς την στο κράτος, που επιβαλλόταν δεσποτικά ως απόλυτη και κυρίαρχη αξία.

Turkey Preventing U.S. Institution From Displaying Genocide-era ArtworkTurkey has reportedly pressured the Obama Administration into forcing the Smithsonian Institution to cancel an official display of the historic Genocide-era “Armenian Orphan Rug.” The ANCA is deeply troubled that foreign interference, from Ankara, appears to be preventing the Smithsonian from displaying this historic Genocide-era artwork.

Το κελί του Αποστόλου Παύλου λένε πως ανακάλυψαν οι Τούρκοι


Το κελί του Αποστόλου Παύλου λένε πως ανακάλυψαν οι Τούρκοι
Το ιστορικό κελί όπου διέμενε ο Απόστολος Παύλος κατά τη διάρκεια  των περιοδειών του στην Μικρά Ασία, στην περιοχή όπου είχε δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη ομάδα των πιστών του, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Τούρκοι.

Ο φασισμός επανεξεταζόμενος

Του Χρήστου Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)

Ο φασισμός, άλλοτε ως αυταρχικό καθεστώς κι' άλλοτε ως ιδιότυπο πολιτικό και ιδεολογικό φαινόμενο, απασχόλησε την επιστημονική έρευνα από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του. Οι προσπάθειες αναζήτησης των συνθηκών και των αιτιών γέννησής του οριοθετούσαν και τις αναγνώσεις της φύσης του.

Ο ιταλικός φασισμός ήταν το πρώτο «κόμμα-πολιτοφυλακή» που κατέκτησε την εξουσία σε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα, με την ξεκάθαρη πρόθεση να καταλύσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να οργανώσει με ολοκληρωτικό τρόπο την κοινωνία, υποτάσσοντάς την και ενσωματώνοντάς την στο κράτος, που επιβαλλόταν δεσποτικά ως απόλυτη και κυρίαρχη αξία.

Το Δικό μας Δημοκρατικό Οχι, η ανοπαία ατραπός σήμερα


Ο δικτάτορας  Ιωάννης Μεταξάς, αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα στα φιλογερμανικά αισθήματά του και στις διπλωματικές δεσμεύσεις του απέναντι στους Βρετανούς, επέμενε στην ουδετερότητα της Ελλάδας και προτιμούσε να αγνοεί τις προκλήσεις των Ιταλών  Αγνοούσε επιδεικτικά στο όνομα της μη διατάραξης των σχέσεων με το Βερολίνο, ακόμα και αναφορές  ανώτερων στρατιωτικών κλιμακίων και των αξιωματικών που τα επάνδρωναν
Λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η ιταλική εισβολή, το Γενικό Επιτελείο Στρατού απέστειλε διαταγές στην Όγδοη Μεραρχία της Ηπείρου αναφέροντας  ότι κάθε μάχη θα είναι μόνον για την τιμή των όπλων, αλλά  επί της ουσίας, είναι εκ προοιμίου χαμένη και δεν έχει λόγο να δοθεί. Το ΓΕΣ καλούσε μάλιστα την Όγδο Μεραρχία να υποχωρήσει σε δεύτερη γραμμή άμυνας και να πολεμήσει – αν ήθελε να πολεμήσει-  τους Ιταλούς πολύ πιο πίσω από την αμυντική γραμμή Ελαίας – Καλαμά.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, 3.250 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΤΕΑ ΚΑΙ 2.700 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ...ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Η κατηγοριοποίηση των Ελλήνων συνεχίζεται από την κυβέρνηση των μαριονετών.
Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο.
Ούτε δίκαιοι είναι οι φόροι ούτε οι φόροι ακουμπάνε τους Έλληνες το ίδιο.
Την ίδια ώρα που μαριονέτες και τσάτσοι παλεύουν μέσα από τα δελτία ειδήσεων να σε αναγκάσουν να μάθεις να ζεις με 500 ευρώ για τη σωτηρία της χώρας αυτοί μοιράζουν κατά χιλιάδες τα δανεικά, όπως λένε, ευρώ σε δικά τους παιδιά.

Το σχέδιο του Ερντογάν για την ένωση των δύο Ηπείρων και του σιδηροδρομικού δικτύου.


Posted: 25 Oct 2013 11:19 PM PDT26.10.2013

Το σχέδιο του Τούρκου ηγέτη δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ιστορία 150 ετών με μόνο σκοπό την απευθείας ένωση των δύο ηπείρων (Ευρώπη και Ασία) , μόνο που σήμερα έχει ακόμα πιο πολύ αυξημένη σημασία, αφού μια τέτοια σύνδεση θα ένωνε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τις μεταφορές. Η σημασία σε γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο θα είναι τεράστια.

Το σχέδιο του Ερντογάν για την ένωση των δύο Ηπείρων και του σιδηροδρομικού δικτύου.

26.10.2013

Το σχέδιο του Τούρκου ηγέτη δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ιστορία 150 ετών με μόνο σκοπό την απευθείας ένωση των δύο ηπείρων (Ευρώπη και Ασία) , μόνο που σήμερα έχει ακόμα πιο πολύ αυξημένη σημασία, αφού μια τέτοια σύνδεση θα ένωνε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τις μεταφορές. Η σημασία σε γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο θα είναι τεράστια.

Ο Μεγαλομάρτυς Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης (280-304-6 μ.Χ)


Εις την «θεοφύλακτον τν Θεσσαλονικέων μητρόπολιν», «περβαλλόντως περέχουσαν πλούτ τε κα ποικίλ κα νθρώποις συνετος κα χριστιανικωτάτοις», εγεννήθη και εμεγάλωσεν ο ωραιότερός της καρπός, « χαρίεις τν μορφήν, ψυχν δ χαριέστατος, δς τ φθέγμα, τν τρόπον δύτερος, γλυκς τν λόγον, τ θος δ γλυκύτερος».
Ο Μεγαλομάρτυς του Χριστού Δημήτριος κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού και Μαξιμιανού Ερκουλίου (284-305 μ. Χ.) έχοντας ορίσει Καίσαρα Αχαΐας και Μακεδονίας τον Μαξιμιανό Γαλέριο. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διοκλητιανός παρακινούμενος από τον Καίσαρα Γαλέριο, μέλος της «Τετραρχίας», εξαπέλυσε αληθινό πόλεμο εναντίον των χριστιανών. Ο χριστιανισμός που είχε εξαπλωθεί από την Παλαιστίνην έως τον Πόντο και από την Μικρά Ασία έως την κυρίως Ελλάδα και την Ιταλίαν, έχει να επιδείξει τη εποχή αυτή αναρίθμητες θυσίες και μαρτυρικούς θανάτους σε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Σμύρνη, η Αντιόχεια, η Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Κύπρος, με αποτέλεσμα η εποχή αυτή να μείνει γνωστή στην ιστορία ως «εποχή μαρτύρων» του χριστιανισμού.

Σαν σήμερα «έφυγε» ο Νίκος Καζαντζάκης


Νίκος Καζαντζάκης
Ο συγγραφέας που μεταφράστηκε σε περισσότερες γλώσσες από κάθε άλλο Έλληνα. Ο δημιουργός που προτάθηκε τρεις φορές για το βραβείο Νόμπελ, εισερχόμενος σε ρεύματα από το χριστιανισμό έως τον κομμουνισμό. Ο Νίκος Καζαντζάκης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 26 Οκτώβρη του 1957.

Χάνεται η «τέχνη» του Φλερτ….


20131026-120114.jpg Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος
Βιώνουμε εποχή πρωτόγνωρης έκρηξης στα ‘Μέσα Επικοινωνίας’, με κάθε λογής social media, internet και κινητά, με SMS και e-mails, αλλά το κλασικά γοητευτικό μέσο προσωπικής επικοινωνίας με απώτερο στόχο ρομαντικής προσέγγισης των δύο φύλων μπορεί πλέον να χαρακτηρισθεί ως «αγαθό σε ανεπάρκεια».